مأموریت


اداره حفاظت و صیانت از اراضی در رقبات موقوفه و انجام عملیات کشاورزی و دامپروری و ایجاد صنایع و کارخانجات تبدیلی فرآورده های کشاورزی و دامی و صنایع غذایی است که در جهت تامین هدف فوق می تواند به انجام امور زیر بپردازد .

الف – کاشت محصولات زراعی

ب – پرورش و نگهداری طیور

ج – ایجاد باغات ( توسعه باغات )

د – ایجاد صنایع غذایی

هـ - ایجاد سردخانه

و – خرید و فروش و صادرات و واردات محصولات کشاورزی ( صادرات با برند رضوی )

ز – استفاده از تکنولوژی پیشرفته جهانی