مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمد ابراهیمی ورکیانی رئیس هیئت مدیره
حسن نداف عضو هیئت مدیره
نصرت ا .... حسنی عضو هیئت مدیره
رضا حقدادی سرپرست