ارزش ها


1. انضباط کاری و اداری واخلاقی کارکنان بر گرفته از سیره رضوی

2. ایجاد روحیه خلاقیت و نشاط در کارکنان موسسه

3. مدیر عامل موسسه فردی منضبط ،قانون گرا و صادق می باشد

4. صداقت شفافیت و احترام متقابل

5. همگرائی، هم افرایی و نتیجه گرایی

6. رعایت متوازن رضایت کارکنان و صاحبان سهام